Життя федераціїДокументи федерації

Модератор: President

Відповісти
Аватар користувача

Автор цієї теми
President
Президент ФРСВО, МСУМК, Віце-Чемпіон світу (морм - 2012), Чемпіон України (морм – 2011, короп – 2013/14 ), Володар Кубку України (короп – 2013), Віце-Чемпіон України (короп – 2013/14, особ. залік), II місце КУ (короп - 2014), ІІІ місце КУ (морм – 2012).
Повідомлень: 1011
З нами з: 13 лютого 2009 23:20
Справжнє ім'я: Дамир Шихотаров

Документи федерації

Повідомлення President »

СТАТУТ
Волинської обласної громадської організації «Федерація риболовного спорту Волинської області».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Волинська обласна громадська організація «Федерація риболовного спорту Волинської області», надалі «Федерація» є місцевою громадською організацією, яка створена на основі спільних інтересів громадян України.
1.2. Федерація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоуправління, законності та гласності.
1.3. Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації у Головному управлінні юстиції у Волинській області, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, в т. ч. валютний, печатку, штампи, титульні бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Радою Федерації та реєструються у встановленому законом порядку.
1.4. У своїй діяльності Федерація діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, та на основі цього Статуту, дотримуючись принципів безумовного, гарантованого шанування і суворого виконання усіх Законів України, визнання пріоритету Прав Людини, неприпустимості використання у своїй діяльності заходів та методів, які суперечать загальнолюдським нормам моралі, принижують людську гідність та честь.
1.5. Федерація взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, в т. ч. міжнародними, окремими громадянами. Федерація не може втручатися в діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян.
1.6. Федерація в своїй діяльності не допускає жодних дій, які мають на меті: зміни шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави, підриву безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав, пропаганди війни, насильства чи жорстокості, націоналізму й шовінізму, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, створення воєнізованих формувань, обмеження загальновизнаних прав людини.
1.7. Діяльність Федерації поширюється на всю територію Волинської області.
1.8. Повна назва Федерації українською мовою: Волинська обласна громадська організація «Федерація риболовного спорту Волинської області»; скорочена назва: «Федерація риболовного спорту Волинської області»;
1.9. Місцезнаходження Федерації: Україна, 43000, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського,23а/23.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
2.1. Головною метою Федерації є сприяння розвитку риболовного спорту у Волинській області та захист прав та законних інтересів членів організації.
2.2. Завданням Федерації є:

- пропаганда i популяризація риболовного спорту, як форми активного відпочинку i зміцнення здоров’я громадян;
- пропаганда здорового образу життя та раціонального природовикористання;
- сприяння розробці та реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою забезпечення виступу спортсменів в змаганнях різного рангу;
- сприяння підвищенню квалiфiкацiї спортсменів, тренерів та суддів риболовного спорту;
- розвиток та зміцнення зв’язків з національною та міжнародними федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями. Сприяння активній діяльності своїх представників у національний та міжнародних спортивних організаціях та об’єднаннях;
- правовий та соціальний захист членів Федерації, піклування про ветеранів спорту, котрі є членами Федерації;
- сприяння розвитку риболовного туризму в Україні.

3. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

3.1.Членство в Федерації.
3.1.1. Членство є індивідуальним.У діяльності організації, у випадках передбачених їх статутами, можуть брати участь і колективні члени.
3.1.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути рибалки-спортсмени, рибалки-аматори, інші повнолітні особи, які визнають Статут Федерації, сплачують членські внески або підтримують організацію безпосередньою участю у її діяльності, а також неповнолітні особи від 14 років (при письмовій згоді батьків/опікунів) що визнають і зацікавлені в досягненні її статутних цілей.
3.1.3. Прийом в члени Федерації проводиться Радою індивідуально, за письмовою заявою особи що вступає, простою більшістю голосів.
3.1.4. Членство в Федерації може бути припинено за письмовою заявою члена Федерації, або у випадку здійснення ним вчинку, який не сумісний з його перебуванням в Федерації. Кожен випадок виключення члена Федерації розглядається Радою Федерації, рішення якої є остаточним.
3.1.5. Колективними членами Федерації можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, які підтримують і визнають статутні цілі Федерації і виявили бажання бути її колективними членами.
3.1.6. Прийом колективних членів до складу Федерації здійснюється на підставі рішення трудових колективів та зборами членів інших організацій які бажають бути колективними членами Федерації.
Питання прийому колективного члена Федерації або виключення з неї відноситься до компетенції Ради.
3.1.7. Відповідно до Статуту, кожний член Федерації вносить вступний та щорічний членський внесок, розмір яких щорічно визначається Радою Федерації. Радою Федерації може бути ухвалено рішення про додаткові внески. У цьому випадку в рішенні про введення додаткового внеску повинні бути визначені: розмір, строк, форма внесення кожного внеску.
3.1.8. Інваліди, вихованці будинків-інтернатів, ветерани ВВВ і особи, прирівняні до них від сплати річного внеску звільняються.
3.1.9. Питання про персональне звільнення від сплати вступного, щорічного й додаткового внесків виносяться на обговорення Загальних зборів Федерації.

3.2. Права та обов’язки.

3.2.1. Член Федерації має право:
- обирати і бути обраним до керівних органів Федерації;
- брати участь у всіх заходах які проводяться Федерацією;
- користуватися всебічною підтримкою Федерації під час реалізації ним практичної діяльності, передбаченою Статутом та в інших необхідних випадках, передбачених цілями та метою Федерації.
3.2.2. Член Федерації зобов’язаний:
- чітко дотримуватись вимог Статуту Федерації і зміцнювати авторитет Федерації;
- брати участь у діяльності Федерації по виконанню статутних цілей і завдань;
- дотримуватись Правил спортивного та аматорського рибальства;
- виконувати рішення керівних органів Федерації;
- своєчасно сплачувати членські внески;
- виявляти ініціативу і підприємливість для всебічного розвитку Федерації.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
4.1. Органами управління Федерації є:
-Конференція Федерації, надалі Конференція;
-Рада;
-Президент Федерації.
4.2. Вищим керівним органом Федерації є Конференція. Конференція скликається Радою не рідше ніж один раз на 2 роки. Про скликання і порядок денний Конференції оголошується не пізніше як за два тижні до її відкриття.
4.3. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Ради Федерації.
4.4. Конференція:
- затверджує Статут Федерації, вносить зміни й доповнення до нього, обирає Контрольно-Ревізійну Комісію строком на 2 роки;
- приймає рішення про перейменування, реорганізацію чи ліквідацію Федерації;
- визначає найважливіші питання діяльності Федерації;
- заслуховує звіти про роботу Президента Федерації, Контрольно-Ревізійної Комісії, дає оцінку їхній діяльності;
- приймає рішення з приводу протестів і апеляцій до Конференції з боку членів Федерації;
- обирає Президента Федерації;
- заступника Президента;
- обирає склад Ради;
- реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
- розглядає будь-які інші питання, стосовно діяльності Федерації.
4.5. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть
участь не менше 3/4 членів організації.
Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів, присутніх на Конференції, якщо інше не передбачено цим Статутом. Кожне попереднє рішення Конференції може відмінити наступна Конференція Федерації.
4.6. Конференція має право делегувати Раді окремі повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції Конференції.
4.7. В період між Конференціями вищим органом управління Федерації є Рада, яка уповноважена вживати всіх необхідних заходів задля реалізації мети та завдань Федерації, втілення в життя рішень Конференції.
4.8. Рада складається з Президента Федерації, заступника та членів. Кількісний склад Ради визначається Конференцією.
4.9. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж 1 раз у квартал. Засідання Ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 3/4 членів
Ради.
4.10. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, які мають право голосу.
4.11. Рада:
- приймає рішення щодо реалізації рішень і резолюцій Конференції, визначає шляхи їх, вирішення;
- здійснює прийом у члени Федерації;
- визначає позиції стосовно поточної діяльності Федерації, готує відповідні пропозиції для розгляду Конференцією;
- приймає від членів Федерації, заяви, звернення до органів законодавчої та виконавчої влади, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
- за поданням Президента Федерації, затверджує структуру апарату Федерації;
- розглядає й затверджує баланс, бюджет Федерації;
- приймає рішення з приводу протестів та апеляцій до Ради;
- визначає порядок володіння, користування та розпорядження майном Федерації в межах визначених Конференцією.
4.12. Раду очолює Президент Федерації, який обирається строком на 2 роки. Президент підзвітний Конференції, Раді. Президент Федерації обирається й звільняється з посади Конференцією, якщо за це проголосували більше, ніж 3/4 членів, присутніх на
Конференції.
4.13. У період між Конференціями й засіданнями Ради поточною діяльністю Федерації керує Президент Федерації.
Президент Федерації:
- організовує й несе відповідальність за виконання рішень Конференції, Ради та інформує про прийняті ним рішення;
- організовує роботу Ради і головує на її засіданнях;
- представляє Організацію у відносинах із державними органами,
підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами, а також у міжнародних зв'язках;
- підписує від імені Федерації фінансові та інші документи;
- без доручення діє від імені Федерації;
- здійснює оперативне управління майном та коштами Федерації у межах своїх повноважень, визначених Радою;
- укладає договори та інші угоди;
- видає доручення членам Ради на здійснення юридично значимих дій;
- здійснює інші дії відповідно до цього Статуту. Президент у межах своєї компетенції видає розпорядження, які обов'язкові до виконання всіма службовими особами й працівниками
Федерації.
4.14. Надходження й правильність використання коштів Федерації контролює Контрольно-Ревізійна комісія. Перевірки здійснюються за дорученням Конференції та Голови Федерації. Діяльність Контрольно-Ревізійної комісії регулюється Статутом.

5. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1.Контролюючим органом Федерації є Контрольно-Ревізійна комісія. Контрольно-Ревізійна комісія обирається Конференцією в складі не менше ніж трьох членів терміном на два роки. Членами Контрольно-Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради.
5.2. Контрольно-Ревізійна комісія здійснює контроль за господарською діяльністю Ради, Президента Федерації, а також за діяльністю суб’єктів – підприємств, установ, органзацій, що створені Федерацією (надалі в цьому розділі – об’єкти контролю) відповідно до чинного законодавства.
5.3. Контрольно-Ревізійна комісія Федерації за дорученням Ради та Президента Федерації перевіряє:
- дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених Радою програм;
- витрачання коштів та майна Федерації, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмами Федерації;
- ефективність використання майна Федерації самою Федерацією, чи заснованими одноособово Федерацією підприємствами, установами і організаціями;
- відповідність кількісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям.
5.4. Засідання Контрольно-Ревізійної комісії скликаються Головою Контрольно-Ревізійної
комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
5.5. Контрольно-Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості членів Контрольно-Ревізійної комісії.
5.6. Рішення Контрольно-Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів членів Контрольно-Ревізійної комісії і оформляються протоколами, підписаними більшістю членів Контрольно-Ревізійної комісії.

6. МАЙНО І КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ
6.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Федерація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів, чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.2. Кошти Організації формуються з:
-коштів, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
- добровільних пожертвувань;
- членських внесків.
6.3. Створені Федерацією установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених
законодавством.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ
7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації є компетенцією Конференції Федерації.
7.2. Рішення Конференції Федерації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 голосів членів, присутніх на ній.
Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація повідомляє управління юстиції.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
8.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Конференції, якщо
за нього проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на Конференції.
8.3. Федерація може бути ліквідована:
-за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на Конференції;
-на підставі рішення суду або господарського суду у випадках, передбачених законодавством України;
-на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
8.4. Кошти та інше майно при ліквідації Федерації не може перерозподілятись між членами Федерації, а передаються іншій неприбутковій Федерації відповідного виду або за рішенням суду зараховуються до доходу бюджету.
8.5. Ліквідація Федерації вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Зображення
Відповісти

Повернутись до “Життя федерації”